Arbeidsvarsling - kurs 1, 2 og 3

Informasjon om kurset

Arbeidsvarsling - kurs 1:

Målgruppe:

Alle arbeidstakarar som utfører arbeid på og ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Formål med opplæringa:

Gje deltakarane grunnleggande kunnskap og forståelse for eigen og andre si sikkerheit ved arbeid på eller ved veg, og dei omsyn som der skal takast.

Dei skal også ha kunnskap om dei formelle prosedyrar som skal følgjast før arbeidet vert sett i gang og under sjølve arbeidet.

Oppnådd kompetanse:

Dei som har bestått kurs 1 kan ha ansvar på stad for å føra tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidsplassar. Det forutset då at arbeidsgjevar har ein ansvarlig med kurs type 2.

Opplæringa skal skje i form av klasseromsundervisning og skal innehalde eller avsluttast med en kort test som viser om innhaldet er forstått.

Varighet og pris:

Kurset er normert til 6 timer, normalt fra kl. 0900 til kl. 1500.

Kursavgifta inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffi/te.

Har du kurs 2, trenger du ikkje kurs 1.

Oppdatering/resertifisering:

Sertifiseringa er gyldig i 5 år. Re-sertifisering skjer ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innan 5 år.

Dersom testen ikkje vert bestått, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomførast.

 

Arbeidsvarsling - kurs 2:

Målgruppe:

Tilsette som skal fylla rollen som ansvarshavande for arbeidsvarsling.

Det er krav om dokumentert kurs i Arbeidsvarsling 2 for dei som står oppført som ansvarshavande i søknad om å grave i offentlig grunn(Gravemelding)

Forkunnskap:

Ingen forkunnskap for å ta kurset.

Formål med opplæringa:

Formålet er å gje kursdeltakarane ei teoretisk tyngde for å sikra arbeidet i forkant, på ein lovleg og hensiktsmessig måte.

Emner som vert gjennomgått:

 • Introduksjon
 • Lover og regler
 • Skiltforskrifta
 • Grave og arbeidstillatelse
 • Hensikt med varsling og sikring
 • Fysiske lover i trafikken
 • Risikovurdering
 • Krav til arbeidsstaden
 • Framkommelegheit
 • Stans av trafikk
 • Kontroll og sanksjonar

Dei som har bestått kurs 2 kan ha rollen som ansvarhavende.

Kurset avsluttast med eksamen, ein skriftleg teoretisk prøve. Det vert nytta karakterskala; Bestått/Ikkje bestått.

Varighet og pris:

Kurset går over 2 dager, 12 timar.

Kursavgifta inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffi/te.

Oppdatering/resertifisering:

Sertifiseringa er gyldig i 5 år. Re-sertifisering skjer ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innan 5 år.

 

Arbeidsvarsling - kurs 3:

Målgruppe:

Personell som skal utføra manuell trafikkdirigering på riks- og eller fylkesveg.

Forkunnskap:

Bestått arbeidsvarslingskurs 1 eller 2, samt førarkort klasse B.

Formål med opplæringa:

Formål med opplæringa er å gje deltakar grunnleggande kjennskap til dei krav skiltmyndighetene set til dei som skal utføra manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesvegar.

Deltakarane skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til korleis manuell trafikkdirigering skal utførast i praksis, dei faremoment som en trafikkdirigent kan utsetjast for, og korleis vedkomande best skal beskytta seg under utføring av arbeidet.

Innhald:

 • Introduksjon
 • Personlig sikkerhet
 • Bremselengder, reaksjonstider
 • Tegngivning og adferd
 • Ledebil
 • Trafikkavvikling
 • Krav til varsling
 • Praktisk øvelse

Opplæringa skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og skal skje i henhold til ein godkjent arbeidsvarslingsplan.

Varighet og pris:

Kurset går over 1 dager, 6 timar.

Kursavgifta inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffi/te.

Oppdatering/resertifisering:

Sertifiseringa er gyldig i 5 år. Re-sertifisering skjer ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innan 5 år.

                         Dersom avbestilling seinare enn 7 dagar før kurset, vert de belasta med full kursavgift.

 

Akan

Korleis drive rusmiddelførebygging i arbeidslivet? Innføring i AKAN-modellen (2 dager)

Kurset rettar seg mot leiarar og tilsette som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgåver knytta til HMS-arbeid, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og personalarbeid.

Innhald:

 • Rusmiddelførebygging etter AKAN-modellen - kva er AKAN?
 • Føremål, organisasjon og historie mm
 • Arbeid med enkeltpersonar - den nødvendige samtalen, varslingssystemet, individuelle AKAN-opplegg mm
 • Risikovurdering – om bransjar, kultur, gråsoner og høgrisikogrupper mm 

Arbeidsrett

Jus på arbeidsplassen - for deg som er leiar, personalmedarbeidar eller tillitsvald i privat næringsliv

Ynskjer du å få meir kunnskap om ferie, tilsetjing, tvistar, permittering, oppseiing m.m? Då er dette kurset for deg! Frode Samuelsen er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i den privatrettslege delen av arbeidsretten.

Her vil du få innføring i gjeldande lover og reglar, slik at du på eigenhand lettare kan takle dei mest vanlege problem som kan oppstå i bedrifta innan personalarbeid.

Målgruppe: Leiarar, personalmedarbeidarar og tillitsvalde i privat næringsliv

Tema:
•Arbeidsmiljølova
•Avklaring av roller i høve ansvar og pliktar for arbeidsgjevar, medarbeidar, tillitsvalt og verneombod

Autorisasjon:

Rekneskapsførarar og revisorar får godkjent dette kurset som 7 timar under fagområdet Rettslære /andre fagområder.

Brannsløkkjekurs

Informasjon om kurset

Kan du handtera ein handsløkkjar, og veit du korleis den verkar? Har bedrifta di gjennomført øving? Alle har ein brannsløkkjar heima eller på jobben, men veldig mange kan ikkje bruka den. Brannvernlova og Internkontrollforskrifta stiller krav til bedrifter og føretak om opplæring i brannvern. Ved eit branntilløp er det for seint å lære seg det. 

På dette kurset får du prøva ulike typar sløkkjeapparat, slik at du er godt rusta til å kunne bruka ein slik i eit branntilfelle. Du får ei enkel innføring i brannvern og lærer om eigenskapane til dei aktuelle sløkkjemidlane.

Det blir først teori i 15-20 min før alle får sløkkja ned med skum eller Co2. Me brenn propan i vassbad og alle får prøva brannteppe på dokke.

Målgruppe: Alle tilsette

Bruk og stell av motorsag

KURSBESKRIVELSE

Tema:

 • Verneutstyr, grunnleggjande opplæring i bruk av motorsag
 • Vedlikehald av motorsag
 • Klargjering for hogst
 • Felling og kvisting
 • Vedlikehald av motorsaga, evaluering og utdeling av kursbevis

Deltakerne må ta med verneutstyr som består av vernestøvlar, vernebukse, hjelm med hørselsvern. Alle må ha med eigen motorsag, mat og varme kle.

Lærebøkene «Hogst» og «Motorsaga» er bøker ein vil ha utbytte av å studere på førehand. Desse kan ein få kjøpt hjå Bedriftshelse1 eller på skogbrukskurs.no ved å trykke på linkene over.

Arbeidstilsynet stiller krav om dokumentert opplæring ved bruk av motorsag.

Tid: 15 timar

Me lagar HMS - kurs på bestilling! Ta kontakt på post@bedriftshelse1.no om du har eit ynskje.

Hjertestartarkurs

INFORMASJON OM KURSET

Formål med hjartestartarkurset er å gi legfolk adekvat opplæring i bruk av halvautomatiskhjertestarter.

Tema:

 • Forstå betydinga av tidleg varsling og tidleg defibrillering

 • Utføre effektiv hjarte-/lunge redning

 • Bruk av pustemaske/pusteduk

 • Utføre HLR med ein- og to-reddarteknikk

 • Bruke ein halvautomatisk defibrillator (hjertestarter)

 • Handlingsplan for DHLR (hjerte- lunge redning med bruk av hjertestartar)

Målgruppe: Alle tilsette

HMS-dagen

TEMA PÅ HMS-DAGEN 2017

OMSTILLING OG ENDRING

" Når forandring ikkje fryder " - om å takle endringar v/Per Anders Nordengen

Det sikraste me veit er at alt forandrar seg. Dette gjeld oss alle. Både ute i verda, i privatlivet og på arbeidsplassen kjem omstilling og endringar raskare enn me klarar å henge med.

Når endringane ikkje er sjølvvalgt er det ikkje sant at "forandring fryder". Omstilling kan opplevast truande.

Me kan ikkje unngå endringar men me kan læra oss å meistra dei når dei kjem. Å verte ”endringsdyktig” og å læra seg å leva og jobbe med endringar og omstilling er viktig i dag. 

Vi kjem inn på desse temaene:

 •  Livsglede i livsalvoret - om god psykisk kvardagshelse og om å gjera det beste ut av livet.
 •  I fyr og flamme utan å bli utbrent - om vår tids største paradoks; me har aldri hatt betre tid, men aldri har så mange blitt stressa, slitne og utbrent
 •  Eg ser kva du seier - om kommunikasjon, kroppsspråk og non-verbal formidling

Foredragshaldar Per Anders Nordengen

er ein av landets mest etterspurde foredragshaldarar. Han gjer kvart oppdrag til ei unik oppleving med si muntlige forteljarform og si evne til å formidla alvor med glimt og humor!

Både i næringslivet, i foreiningar og organisasjonar har han underheldt, berørt og engasjert tusenvis av tilhøyrarar.

Han er utdanna prest og jobbar no som foredragshaldar, forfattar og samtaleveiledar. Han har jobba mykje med omstillingar og leiarutvikling og han har vore personalsjef.

Nokre tilbakemeldingar: "Nordengen var helt fabelaktig", "Nordengen som foredragsholder var en skikkelig innertier. Utrolig bra. Tenker fremdeles på hva han sa." , "Motiverende, inspirerende, utrolig givende og tankevekkende".

HMS-kurs for leiarar - lovpålagt

LOVPÅLAGT KURS FOR LEIARAR

Dette er eit dagskurs som er tilpassa leiarar med arbeidsgjevaransvar. I følgje Arbeidsmiljølovens § 3 -5 skal arbeidsgjevarar gjennomgå HMS-opplæring.

Fokus er retta på leiar si rolle i bedrifta sitt HMS-arbeid. Det vert lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av arbeidstakarar i høve deira rettar og plikter.

Etter gode evalueringar har me nok ein gong vore så heldige å få ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett, Frode Samuelsen som kurshaldar!

Målgruppe: Leiarar med arbeidsgjevaransvar

Målsetjing for kurset: å få kunnskap om korleis du som leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.

Innhald :

 • Formål og bakgrunn for opplæring i HMS
 • Arbeidsmiljølova og relevante forskrifter
 • Avklaring av roller; leiar, tilsett, verneombod
 • Leiar og arbeidstakar sine pliktar og rettar 

Kurset inngår som en del av Grunnkurs i arbeidsmiljø/40-timerskurset.

Oppfrisking for amu-medlemmar

OPPFRISKNINGSKURS FOR VERNEOMBOD OG AMU-MEDLEMMER

Målgruppe: Verneombod, leiarar og medlemmar av arbeidsmiljøutvalg som tidligare har bestått grunnkurs i arbeidsmiljø

Formålet med kursetKurset passer for deg som har hatt grunnkurset for ei stund sida og som treng ei oppdatering av dei siste endringane i Arbeidsmiljølova og forskriftene. Målet er å gi deg den kunnskapen du treng for å være oppdatert og trygg i rolla di.

Kursinnhold:

 • Rollar i arbeidsmiljøarbeid
 • Lover og forskrifter
 • HMS-arbeid i praksis

Kurset legg opp til dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine erfaringar.

Stillaskurs

 

Ope kurs som går over 2 dagar og dekkjer kravet til teoretisk opplæring for arbeid med stillas opptil 9m. høgde. Kurset oppfyller teorikrava i «Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17. Stillas-praksis kan dokumenterast i eiga bedrift.

Kurset skal gje teoretisk opplæring for deg som skal arbeide med montering, demontering, endring eller kontroll av stillas mellom 2 til 9 m. høgde, inkl. rullestillas.

Innhald:
- Plan for montering/demontering/endring
- Sikkerheit
- Risikovurdering og tiltak
- Fallsikring
- Kontrollrutiner
- Tiltak ved veromslag
- Tillatne belastninger
- Kontroll av stillas

Truslar og vold

LÆR DEG Å MEISTRA TRUSLAR OG VOLD

Innhald: Kurset vil handla om rutinar for å unngå, og teknikkar for å møta truslar om vold og aggressive personar.

Kursintruktør:  Arild Stangeland er konstituert seksjonsleiar av fageininga psykiatrisk divisjon på Haukeland Universitetssjukehus.

Han har halde kurs og undervist i bl.a. aggresjon, voldsproblematikk og konflikthandtering og er medforfattar av boka "Sikkerhet og omsorg - møte med aggresjon og vold".

Tema som vert tekne opp:

 • Kommunikasjon

 • Møte med aggressive personar

 • Eigne reaksjonar på det å bli utsett for truslar og evt vold

 • Samhandling, - når ein er fleire

 • Kva har Ola Normann lov å gjera? Kan ein privatperson stoppa ein annan person?  Kva er ulovlig?

 • Kva har ein lovå gjera i jobbsamanheng? I ulike serviceyrker?

 • Kva forventningar har politiet til samarbeid med dykk?

 • Anmelding, kva er det? Kva gjer ein som tilsett?

 • Praktiske øvingar

Målgruppe: Alle som møter truslar om vold og aggressive personar i arbeidet sitt

Varme arbeid - sertifiseringskurs

INFORMASJON OM KURSET

Målgruppe: Alle som utfører arbeid definert som varmt arbeid.

Definisjonen er: arbeid der det vert nytta maskiner og utstyr som genererer gnistar og varme, som kan medføre brann. Varme arbeid omfattar bruk av open eld, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Fast tilrettelagt arbeidsplass treng ikkje kurs/sertifisering.

Mål med kurset: Betra kunnskap slik at ein kan utføre varmt arbeid på mest mogleg brannsikker måte.

Kursinnhald/program:

 • ­  Sertifiseringsordninga
 • ­  Sikkerheitsforskrifta for varme arbeid
 • ­  Brannteori
 • ­  Relevante lover og forskrifter
 • ­  Farar ved varmt arbeid; før, under og etter
 • ­  Sløkkjeøving
 • ­  Eksamen

Kursmateriell: Hefte: Brannvern ved utførelse av varme arbeid, frå Norsk brannvernforening.

Kursbevis/sertifikat: Sertifisering er inkludert, sertifikatet er gyldig i 5 år.