Sjukefråvær

Bedriftshelse1 har  nødvendig kompetanse og kan gje råd til  arbeidsgjevar i forhold til oppfølging av sjukmelde og tilsette som står i fare for å bli sjukmelde. Målet er å redusere sjukefråværet i samsvar med målsetjing i bedrifta. Vi kan blant anna tilby :

  • Konsultasjon hjå bedriftslege, bedriftssjukepleiar eller bedriftsfysioterapeut ved arbeidsrelaterte helseplager

  • Arbeidsplassvurdering ute på den tilsette sin arbeidsplass

  • Funksjonsvurdering

  • Gje råd i forhold til  rutinar og prosedyrer for sjukefråværsoppfølging

  • Delta på dialogmøte

  • Bistå med å utarbeide oppfølgingsplan

  • Samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter