Arbeidshelse

Arbeidshelsa er forholdet mellom arbeid og helsa. Fokuset er å førebygge arbeidsrelatert sjukdom og skade, ved å fremme sunne og trygge arbeidsforhold i arbeidslivet og gje råd ved oppståtte arbeidsrelaterte helseskader.

Målretta helsekontroll

Målretta helsekontroll skal avdekke og førebygge helserisiko som følgje av arbeidssituasjonen. Det er arbeidsgjevar som har det overordna ansvaret for å kartlegge kva arbeidstakar som har behov for helseovervaking. Vi som bedriftshelseteneste ønskjer å være fagressursen som kan gje gode råd til  arbeidsgjevar.

Vi utfører målretta helsekontroll i tråd med forskrifter om utførelse av arbeid der tilsette er eksponert for blant anna:

 •     Kjemiske/biologiske faktorar
 •     Støy
 •     Vibrasjon
 •     Støv, gass, røyk, asbest
 •     Muskel-skjelett
 •     Natt-/skiftarbeid m.m.

Målretta helsekontroll vert gjennomført kvart 3. år, eller etter gjeldande anbefalingar/forskrifter. Det blir også gjennomført ved nytilsetjing og/eller ved avslutta arbeidsforhold.

Helsekontrollane kan blant anna innehalde:

 • Spirometri (puste test)
 • Audiometri (høyrsel test)
 • Blodtrykksmåling
 • Kartlegging/samtale av arbeidshelse, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Evt. laboratorieprøvar

Bedriftslege

Konsultasjon hjå bedriftslege ved arbeidsrelaterte helseplager.
Vi kan også tilby ulike helseattestar som:

 • Førarkort
 • Jernbane
 • Offshore
 • Røykdykkar
 • Sjømann
 • Kystverket

AKAN-arbeid

AKAN er Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighets -problematikk. Bedriftshelse1  kan gje generelle råd til leiinga i bedrifter, i tillegg til individuell oppfølging for dentilsette det gjeld.