Personvernerklæring

 

1. Om Bedriftshelse1

Eigar av denne nettsida er: Bedriftshelse1, Fossetunet 1A, 6856 Sogndal, Tlf 57 67 90 60. Epost: post@bedriftshelse1.no


2. Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse,epost, telefonnr, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er opplysningar vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.
 

3. Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.


4. Kunderegister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden selskapsnamn og informasjon om kontaktpersonar med namn, epost og telefonnr. I tillegg lagrar vi opplysningar om kva tenester og produkt kunden har kjøpt. Desse blir lagra i vårt system så lenge det er tenleg for oss. Ønskjer du å få oversikt over kva vi har lagra og evt. bli sletta frå vårt kunderregister, sjå kapittel om sletting under. 
 

5. Informasjonskapslar

Bedriftshelse1.no nyttar informasjonskapslar, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsida vår samtykker du i at vi kan setje desse i din nettlesar. Cookies er standard Internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Vi nyttar denne kunnskapen for å tilby deg ei betre kundeoppleving neste gang du kjem til nettsida vår. Dei fleste nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du sjølv endre innstillingane i din nettlesar. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje vil fungere optimalt.


6. Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida

Eigar: Squarespace/Google Analytics
Føremål: Samle informasjon om korleis besøkande nyttar nettsida. Vi brukar denne informasjonen for å lage rapportar for å betre nettsida. Informasjonskapslane anonymiserer all informasjon. Dei seier noko om tal besøkande på nettsida, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.

Eigar: Vimeo
Føremål: Lagar statistikk på visningar og visningsdata på videoar på sida.

 

7. Nyheitsbrev

Vi sender ut nyheistbrev til våre kundar. Her lagrar vi ditt namn og e-postadresse. Dette brukar vi til å sende ut relevant informasjon om oss og våre tenester. Vi nyttar nyheitsbrevsystemet eMarketeer for å handtere utsendingar av e-postar. Vi forpliktar oss til å ikkje dele informasjonen din med andre partar. Informasjonen vil ligge lagra hos eMarketeer inntil du eventuelt melder deg av nyheitsbrevet. Alle våre utsendingar har funksjonalitet for at du kan melde deg av med eit klikk.  


8. Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar vi denne informasjonen i vårt kundesystem. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn nødvendig. Ønskjer du å bli sletta, sjå kapittel om Innsyn, retting og sletting av personinformasjon under.
 

9. Deling

Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.
 

10. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om deg. Innsyn kan ein få ved å hendvende seg til Bedriftshelse1 på epost: post@bedriftshelse1.no. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.  


11. Ansvarleg databehandlar

Bedriftshelse1 er behandlingsansvarleg for personopplysningar frå tilsette hjå våre kundar etter at vi har inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetenester eller andre typar helsetenester.

Vi behandlar ikkje opplysningane på vegne av andre. Vi inngår difor ikkje databehandlaravtale med våre kundar. Dette er i tråd med Datatilsynet sine vurderingar av ansvar for levering av bedriftshelsetenester.

Vi mottek tilsettelister med namn, fødselsnummer og e-postadresser, det krev ingen data-behandlaravtale fordi det blir sett på som overføring av data mellom to sjølvstendige behandlingsansvarlege.

Har du spørsmål, ta kontakt på post@bedriftshelse1.no